FLUXAF Mould & Mildew - odstraňovač plesní, 0,75 l

FLUXAF Mould & Mildew Stain Remover - Odstraňovač plesní a škvŕn z plesní. 0,75 L
8.01 €
Viac ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

FLUXAF Mould & Mildew Stain Remover

Biologicky odbúrateľný odstraňovač plesní a škvŕn spôsobených plesňami. Je bezpečný a efektívny na všetkých vnútorných a vonkajších povrchoch. Zabraňuje tvorbe nových škvŕn.

Aplikácia

Pred použitím otestuje na malom mieste. Naneste na znečistený povrch až kým nie je mokrý. Nechajte pôsobiť 5 minút. Opláchnite a utrite vlhkou handrou / špongiou. Silné škvrny je potrebné odstrániť kefou. Používajte produkt preventívne každé 1 – 2 mesiace bez toho, aby ste ho utreli.

Použitie

  • kúpeľne, sprchové dvere, umývadlá
  • terasy, prístrešky, vinylové závesy
  • drevené povrchy
  • člny, karavany a mnoho ďalších
  • neodporúča sa na lakované povrchy

Aplikačné video (ENG)

 

 

 

logo

Fluxaf je synonymom vysokokvalitných výrobkov už viac ako 80 rokov. Všetky produkty spĺňajú náročné profesionálne požiadavky a rešpektujú životné prostredie.

 

Značka Fluxaf
Balenie 0,75 l

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H290 Môže byť korozívna pre kovy. H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. EUH 031 Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn. EUH 210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P301+P330+P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Piktogramy:

Nebezpečné pre životné prostredie
Korozívne a žieravé