Panel používateľa

ZINGACERAM PU - Vysokoodolný 2K finálny náter

ZINGACERAM PU - Vysokoodolný 2K finálny náter

ZINGACERAM PU - Dvojzložková finálna akrylátová polyuretánová farba.

149,38 € s DPH

Skladové číslo:

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: ZINGAMETALL

Mám otázku

Charakteristika produktu

ZINGACERAM PU

Zingaceram PU je dvojzložková akrylátová polyuretánová farba. Zingaceram PU poskytuje povrchovú úpravu vo väčšine RAL odtieňov s vynikajúcou priľnavosťou. Vďaka svojim keramickým časticiam (anorganickým, nekovovým materiálom) poskytuje vysokú chemickú odolnosť a odolnosť voči oderu, čím vytvára mimoriadnu bariéru voči okolitému prostrediu. Zingaceram PU sa odporúča ako finálny farebný vrchný náter v systéme ZINGA.

Balenie 4 lit. (3,5 l zložka A + 0,5 l zložka B)
Balenie 20 lit. (17,5 l zložka A + 2,5 l zložka B)

Farba: RAL odtiene (pred objednávkou sa informujte o dostupnosti a možnostiach tónovania)

Riedenie: riedidlo Zinga PU Thinner

Pozorne si prečítajte TECHNICKÝ LIST. pdf

 

 

ZINGA

Unikátna antikorózna ochrana založená na kombinácii pasívnej a aktívnej ochrany vľahko aplikovateľnom filme systému zinkovania.
ZINGA bola vynájdená na Univerzite v Gente v Belgicku v roku 1970. Od tej doby bol systém ZINGA použitý v celej rade projektov po celom svete.

1. Produkt:: Zložka A
Výstražné slovo: Nebezpečenstvo!
Výstražný piktogram: Horľavé, Nebezpečnosť pre zdravie
H vety: H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary., H315 Dráždi kožu., H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu., H332 Škodlivý pri vdýchnutí., H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
Obsahuje: homopolymér hexamethylen-1,6-diizokyanát; hexamethylen-diizokyanát;
P vety: P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite., P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú., P240 Uzemnite/upevnite nádobu a plniace zariadenie., P241 Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia. , P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov., P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky.
 : ----------------------------
2. Produkt:: ZLOŽKA B
Výstražné_slovo: Nebezpečenstvo!
Výstražný_piktogram: Dráždivé, Horľavé, Nebezpečnosť pre zdravie
H-vety: H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary., H315 Dráždi kožu., H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu., H332 Škodlivý pri vdýchnutí., H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
Obsahuje_: homopolymér hexamethylen-1,6-diizokyanát; hexamethylen-diizokyanát; etylbenzén
P-vety: P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite., P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú., P240 Uzemnite/upevnite nádobu a plniace zariadenie., P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov., P241 Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia. , P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky, predlaktie a tvár.

Nový komentár

* (Povinné)

Možno potrebujete

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info