Panel používateľa

Koopmans HYDRANT YACHTLAK - Vodoodolný lak na drevo, bezfarebný

Koopmans HYDRANT YACHTLAK - Vodoodolný lak na drevo, bezfarebný

Koopmans HYDRANT YACHTLAK - Ideálny lak s UV filtrom na ochranu dreva vystaveného ťažkým klimatickým podmienkam a stálemu kontaktu s vodou. vysoký lesk

21,10 € s DPH

Skladové číslo: 844007

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: KOOPMANS

Mám otázku

Charakteristika

KOOPMANS Hydrant Yachtlak je moderný, veľmi odolný lak s UV filtrom na ochranu dreva vystaveného ťažkým klimatickým podmienkam a stálemu kontaktu s vodou. Je možné ho používať na nové drevo, aj na renováciu. Vytvára trvanlivú vrstvu a vodoodolný povrch (na sladkú aj slanú vodu).

Oblasť použitia

  • drevo vystavené stálemu pôsobeniu vody (slanej / sladkej)
  • lode, mostíky, podlahy...atď.
  • exteriér

Výhody

  • ideálny do ťažkých klimatických podmienok
  • dlhodobá ochrana
  • odolnosť voči oteru
  • jednoduché použitie
  • odolný voči trvalému styku s vodou

Výdatnosť: 15 – 25 m²/l (závisí od nasiakavosti povrchu, druhu dreva a spôsobu aplikácie)

Lesk: vysoký lesk

Balenie: 0,75 l / 2,5 l

Aplikácia

Povrch by mal byť pevný, suchý, bez nečistôt, mastnoty. Maximálna vlhkosť nesmie prekročiť 18 %. Zašednuté drevo očistite vhodným prípravkom (napr. Houtcleaner). Naneste prvú vrstvu produktu, ak je nutné použite riedenie do 5 %. Druhú vrstvu nanášajte až po úplnom vyschnutí (cca 24 hod.) a následnom prebrúsení (P200 - P240). Aplikujte pri teplote 15 - 20 °C. Medzi vrstvami je doba schnutia 24 hod.

Aplikujte štetcom, valčekom, striekaním.

Pred použitím si prečítajte technický list.

Technický list pdf

 

 

 

logo

Koopmans je známy a rešpektovaný holandský výrobca farieb. Predstavuje viac ako 135 rokov, počas ktorých malá remeselná výroba vyrástla do popredného výrobcu farieb s jedným z najmodernejších závodov v Európe.

Výstražné slovo: Varovanie!
Výstražný piktogram: Horľavé
H vety: H226 Horľavá kvapalina a pary., H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Obsahuje: reakčnúzmes bis (1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl) sebakátu a metyl-1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl-sebakátu azmes α-3-3(2H-bezotriazol-2-yl)-5-terc-butyl-4-hydroxyfenyl-pro-pionyl-ω-hydroxypoly (oxyetylénu); α-3-3(2H-bezotriazol-2-yl)-5-terc-butyl-4-hydroxyfenyl-propionyl-ω-3-3-(2H-benztriazol-2-yl-5-terc-butyl-4-hydroxyfenyl) propionyloxypol oxyetylénu. Môže spôsobiť alergickú reakciu.
P vety: P102 Uchovávajte mimo dosahu detí., P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite., P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú., P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. , P370+P378 V prípade požiaru: Na hasenie použite CO2, hasiacu penu..

Nový komentár - píšte svoje skúsenosti, objednávky cez e-mail alebo chat!

* (Povinné)

Možno potrebujete

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info