Panel používateľa

ZINGALUFER

ZINGALUFER

ZINGALUFER - Jednokomponentná vlhkosťou vytvrdzujúca polyuretánová farba s obsahom sľudy.

39,36 € s DPH

Skladové číslo:

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: ZINGAMETALL

Mám otázku

Charakteristika produktu

ZINGALUFER

Jednokomponentná vlhkosťou vytvrdzujúca polyuretánová farba s obsahom sľudy.
Železitá sľuda vytvára špeciálnu lamelovú štruktúru, ktorá vytvára tesný film, ktorý pôsobí ako bariérová ochrana zaisťujúca odolnosť voči korózii. Zingalufer sa používa ako tmel na Zingu a ako medzivrstva v trojvrstvovom systéme Zinga.

Pozorne si prečítajte TECHNICKÝ LIST. pdf

 

ZINGA

Unikátna antikorózna ochrana založená na kombinácii pasívnej a aktívnej ochrany vľahko aplikovateľnom filme systému zinkovania.
ZINGA bola vynájdená na Univerzite v Gente v Belgicku v roku 1970. Od tej doby bol systém ZINGA použitý v celej rade projektov po celom svete.

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo!
Výstražný piktogram: Dráždivé, Horľavé, Nebezpečnosť pre zdravie
H vety: H226 Horľavá kvapalina a pary., H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu., H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí., H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti., H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest., H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu ., H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii., H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami., EUH 204 Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu., EUH 014 Prudko reaguje s vodou.
Obsahuje: TOLUEEN-2,4-diizokyanát, aromatický polyizokyanát, Benzínové rozpúšťadla , ľahká aromatická frakcia, oligomerného MDI: oligomérne reakčné produkty formaldehydu sanilínom a fosgénom.
P vety: P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi., P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite., P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore., P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. , P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

Nový komentár

* (Povinné)

Možno potrebujete

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info