Panel používateľa

ZINGATARFREE

ZINGATARFREE

Zingatarfree - 1K vlhkosťou vytvrdzujúca polyuretánová farba odporúčaná na použitie v duplexnom systéme s produktom ZINGA na oceľové predmety ponorené, alebo vložené do zeme.

33,70 € s DPH

Skladové číslo:

Dostupnosť: Dočasne vypredané

Výrobca: ZINGAMETALL

Mám otázku

Charakteristika produktu

ZINGATARFREE

Jednokomponentná vlhkosťou vytvrdzujúca polyuretánová farba.

Vyznačuje sa vynikajúcou odolnosťou voči vode a korózii (vďaka železitej sľude) a taktiež vynikajúcou chemickou odolnosťou. Tieto vlastnosti robia Zingatarfree ideálnou náhradou bitúmenových náterov. Zingatarfree je odporúčaná na použitie v duplexnom systéme s produktom ZINGA na oceľové predmety ponorené, alebo vložené do zeme.

 

O termíne dodania balení, ktoré sú „na požiadanie" sa informujte na

+421 915 640 484 alebo logistika@renojava.sk

 

Pozorne si prečítajte TECHNICKÝ LIST. pdf

 

 

ZINGA

Unikátna antikorózna ochrana založená na kombinácii pasívnej a aktívnej ochrany vľahko aplikovateľnom filme systému zinkovania.
ZINGA bola vynájdená na Univerzite v Gente v Belgicku v roku 1970. Od tej doby bol systém ZINGA použitý v celej rade projektov po celom svete.

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo!
Výstražný piktogram: Dráždivé, Horľavé, Nebezpečnosť pre zdravie
H vety: H226 Horľavá kvapalina a pary., H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu., H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí., H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti., H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest., H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu ., H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii., H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami., EUH 204 Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Obsahuje: TOLUEEN-2,4-diizokyanát, aromatický polyizokyanát, Benzínové rozpúšťadla , ľahká aromatická frakcia, oligomerného MDI: oligomérne reakčné produkty formaldehydu sanilínom a fosgénom.
P vety: P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi., P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite., P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore., P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. , P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

Nový komentár

* (Povinné)

Možno potrebujete

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info