Panel používateľa

ZINGACERAM HS - 2K podkladový náter

ZINGACERAM HS - 2K podkladový náter

ZINGACERAM HS - Vysokosušinová 2K podkladová náterová hmota, ktorá môže byť použitá na ZINGA náter.

150 € s DPH

Skladové číslo:

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: ZINGAMETALL

Mám otázku

Charakteristika produktu

ZINGACERAM HS

Zingaceram HS je vysokosušinová dvojzložková podkladová náterová hmota, ktorá môže byť použitá na ZINGA náter. Vzhľadom na vysoký obsah sušiny (HS) vykazuje dobrú kompatibilitu so ZINGA náterom. Zingaceram HS má veľmi dobrú odolnosť proti oderu a vynikajúce vlastnosti na ochranu proti korózii.

Balenie 5 lit. (4 l zložka A + 1 l zložka B)
Balenie 20 lit. (16 l zložka A + 4 l zložka B)

Riedenie: riedidlo EP THINNER HS

 

Pozorne si prečítajte TECHNICKÝ LIST. pdf

 

 

ZINGA

Unikátna antikorózna ochrana založená na kombinácii pasívnej a aktívnej ochrany vľahko aplikovateľnom filme systému zinkovania.
ZINGA bola vynájdená na Univerzite v Gente v Belgicku v roku 1970. Od tej doby bol systém ZINGA použitý v celej rade projektov po celom svete.

1. Produkt:: Zložka A
Výstražné slovo: Nebezpečenstvo!
Výstražný piktogram: Dráždivé, Horľavé, Nebezpečnosť pre zdravie
H vety: H226 Horľavá kvapalina a pary., H315 Dráždi kožu., H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu., H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí., H340 Môže spôsobiť genetické poškodenie., H350 Môže spôsobiť rakovinu ., H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Obsahuje: reakčný produkt: bisfenol-A-(epichlórhydrín), epoxidové živice(priemerná molekulová hmotnosť ≤ 700), Reactieprodukt: Bisfenol-F-epichloorhydrine; epoxyhars mg <= 700, oxirán, mono [(C12-14-alkyloxy) metyl] deriváty., frakcia (ropný), hydrogenačne odsírený, ťažký, Nízko vriaca hydrogenizovanánafta, [Komplexná zmes uhľovodíkov zkatalytickéhohydrodesulfurizačného procesu.Pozostáva z uhľovodíkov s počtom atómov uhlíkaprevažne v rozmedzí od C7 do C12 a s teplotou varuv rozmedzí približne 90 ° C do 230 ° C (194 ° F až 446 ° F).]
P vety: P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi., P202 Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia., P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite., P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú., P240 Uzemnite/upevnite nádobu a plniace zariadenie., P241 Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia.
 : ----------------------------
2. Produkt:: ZLOŽKA B
Výstražné_slovo: Nebezpečenstvo!
Výstražný_piktogram: Dráždivé, Horľavé, Korozívne a žieravé, Nebezpečnosť pre zdravie
H-vety: H226 Horľavá kvapalina a pary., H315 Dráždi kožu., H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu., H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí., H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí., H341 Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie .
Obsahuje_: Olej zo semien ANACARDIUM OCCIDENTALE; fenol, kyselina karbolová, monohydroxybenzén, fenylalkohol; 3-aminopropyldimetylamín, N, N-dimetyl-l, 3-diaminopropán; mphenylenebis (metylamín).
P-vety: P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi., P202 Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia., P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite., P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú., P240 Uzemnite/upevnite nádobu a plniace zariadenie., P241 Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia.

Nový komentár

* (Povinné)

Možno potrebujete

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info