POLYKAR Master

Polykar Master - Dvojzložkový hrubý tmel na podlahy z rôznych stavebných materiálov.
Dočasne vypredané
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

Polykar MASTER - Podlahový tmel

Dvojzložkový univerzálny hrubý plniaci tmel určený na vyplňovanie škár alebo vyrovnávanie nerovností liatych podláh, betónu, drevovláknitých či cementovláknitých dosiek a iných bežne používaných stavebných materiálov v interiéroch.
Krátka doba vytvrdnutia tmelu v porovnaní s vodou riediteľnými materiálmi ho predurčuje na použitie pri potrebe skrátenia technologických časov počas úpravy povrchov.

Vlastnosti:

  • dobre brúsiteľný
  • krátka doba tvrdnutia
  • pružný tmel s dobrou únosnosťou
  • bez pórov

Použitie:

  • interiér
  • vyplňovanie škár alebo vyrovnávanie nerovností
  • liate podlahy, betón
  • drevovláknité / cementovláknité dosky
  • iné bežné stavebné materiály

Tmel sa nesmie používať na tmelenie miest, ktoré prichádzajú do priameho styku s potravinami a pitnou vodou.

Technické informácie:

Tuženie (tmel:tvrdidlo) 100:2 hmotnostne (tvrdidlo je súčasťou balenia)
Doba spracovateľnosti              5 minút (pri 23 °C)
Brúsenie po 20 - 30 minútach (pri 23 °C)
Odtieň tmavosivý
Čistenie nástrojov: riedidlo C 6000 (iba pred vytvrdnutím)
Balenie: 200 g / 500 g

 

Pred použitím si pozorne prečítajte TECHNICKÝ LIST (cz). pdf

 

 

logo
Vďaka trvalým technickým inováciám a výskumu sú POLYKAR polyesterové tmely a akrylátové plniče českej výroby stále častejšou súčasťou náterových systémov firiem v tuzemsku aj vo veľkých nadnárodných spoločnostiach. Svoje miesto majú aj v autoopravovniach a podnikoch najrôznejších veľkostí.

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Zložka A: tmel

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H315 Dráždi kožu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. H361d Podozrenie z poškodenia nenarodeného dieťaťa.

Obsahuje:

styren

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P308+P313 Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P405 Uchovávajte uzamknuté. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

Piktogramy:

Nebezpečné pre zdravie
Dráždivé

Zložka B: tužidlo

Výstražné slová:

Varovanie!

Výstražné opatrenia:

H242 Zahrievanie môže spôsobiť požiar. H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. H361d Podozrenie z poškodenia nenarodeného dieťaťa.

Obsahuje:

dibenzoylperoxid nonylbenzoát, rozvetvený a lineárný

Bezpečnostné opatrenia:

P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. P234 Uchovávajte iba v pôvodnej nádobe. P235 Uchovávajte v chlade. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P308+P313 Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P403 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Piktogramy:

Nebezpečné pre životné prostredie
Nebezpečné pre zdravie
Horľavé
Dráždivé