PPG SteelGuard 801 - Protipožiarny náter, 20 l

Jednozložkový ohňovzdorný náter na zvýšenie požiarnej ochrany oceľových konštrukcií. 20 l
432.00 €
Dočasne vypredané
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

PPG SteelGuard 801

Jednozložkový rozpúšťadlový intumescentný (ohňovzdorný) náter na zvýšenie požiarnej ochrany oceľových konštrukcií.

Vlastnosti:

 • Poskytuje zvýšenie požiarnej odolnosti proti celulózovému typu požiaru až do 120 minút.
 • Rýchloschnúci - poskytuje krátke doby pre manipuláciu.
 • Umožňuje aplikáciu vo výrobe aj na stavbe.
 • Aplikovateľný do 1000 μm suchej hrúbky v jednej vrstve.
 • Vhodný pre vnútorné aj vonkajšie korózne prostredie C1 až C4 podľa ISO 12944.
 • V suchom vnútornom prostredí C1 nie je požadovaný vrchný náter.
 • Odolný voči poveternostným podmienkam bez vrchného náteru až 12 mesiacov (pokiaľ je aplikovaný
  v súlade s PPG Informačným listom 1222 a nie je vystavený tečúcej alebo stojatej vode, vysokej vzdušnej vlhkosti alebo ponoru).
 • Testovaný a hodnotený EN 13381-8, BS 476-20/21 a Factory Mutual Class číslo 4970.
 • Produkt s európskym vyhlásením o zhode CE, ETA 14/0115.
 • Posúdený podľa štandardu ETAG 018-2 pre všetky kategórie životnosti.

Aplikácia

 • striekanie (ideálne), valček, štetec
 • pred použitím dôkladne premiešajte farbu, aby bola dostatočne homogénna a bez hrudiek
 • teplota podkladu počas aplikácie a vytvrdzovania náteru by mala byť od 5 °C až 40 °C
 • relatívna vlhkosť počas aplikácie a vytvrdzovania náteru by nemala prekročiť 85 %

Riedidlo: Nemalo by byť pridávané žiadne riedidlo.

Odtieň a stupeň lesku: biely, matný

Výdatnosť a hrúbka náteru:

Hrúbka náteru (DFT)          Teoretická výdatnosť            
200 μm 3,75 m² / l
400 μm 1,88 m² / l
500 μm 1,50 m² / l
700 μm 1,07 m² / l
1000 μm 0,75 m² / l

Poznámka: Maximálna dosiahnuteľná suchá hrúbka (DFT) pri použití štetca je 300 μm.

 

Pred použitím si prečítajte TECHNICKÝ LIST. pdf

 

Video: Test horenia

 

 

 

 

ppg logo

Značka PPG
Stupeň lesku matný
Balenie 20 l

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary. H315 Dráždi kožu. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. EUH 210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov. H361d Podozrenie z poškodenia nenarodeného dieťaťa.

Obsahuje:

toluén.

Bezpečnostné opatrenia:

P202 Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P314 Pri zdravotných problémoch vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P403+P233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.

Piktogramy:

Nebezpečné pre zdravie
Horľavé
Dráždivé