ZINGA - ALUSPRAY 500 ml

Rýchloschnúci jednozložkový metalický lak s hliníkovým vzhľadom v spreji.
18.24 €
Viac ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

ZINGA - ALUSPRAY 500 ml

Rýchloschnúci jednozložkový metalický lak s hliníkovým vzhľadom v spreji, špeciálne vyvinutý na povrch upravený ZINGOU alebo na iný podobne upravený povrch. Suchý film obsahuje vysoký podiel hliníkového farbiva a nízky podiel akrylovej živice.

Pozorne si prečítajte TECHNICKÝ LIST. pdf

 

ZINGA

Unikátna antikorózna ochrana založená na kombinácii pasívnej a aktívnej ochrany vľahko aplikovateľnom filme systému zinkovania.
ZINGA bola vynájdená na Univerzite v Gente v Belgicku v roku 1970. Od tej doby bol systém ZINGA použitý v celej rade projektov po celom svete.

Značka ZINGA
Stupeň lesku lesklý
Balenie 500 ml sprej

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Pozor!

Výstražné opatrenia:

H223 Horľavý aerosól. H229 Nádoba je pod tlakom. Po zahriatí sa môže roztrhnúť. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože.

Obsahuje:

uhľovodíky, C9, aromatické, acetón

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia. P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P301+P310+P331 PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Nevyvolávajte zvracanie. P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Horľavé
Dráždivé