ZINGA Antikorózna ochrana, sivá zinková, 0,25 kg, matný

ZINGA Galvanizácia za studena - Unikátny systém antikoróznej ochrany železných kovov.
13.28 €
  • Veľkosť balenia:
  • Odtieň:
  • Stupeň lesku:
Viac ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

ZINGA Antikorózna ochrana

ZINGA poskytuje antikoróznu ochranu všetkých železných kovov studenou galvanizáciou (katodická ochrana) proti atmosferickým vplyvom. Opravy a údržba "bielych" kovov - povrchov ošetrených zinkom a žiarovo zinkovaných povrchov. Účinná ochrana proti korózii všetkých kovových povrchov.

ZINGA v suchom nátere obsahuje minimálne 96 % zinku čistoty 99,995 %

Galvanický systém ZINGA je jednozložkový náter s 96% zinku v suchom nátere, ktorý poskytuje katodickú ochranu železných kovov. Je to unikátny systém a môže byť použitý aj ako alternatíva k hot-dip galvanizácií (zinkovanie ponorom v tavenine zinku), alebo metalizácií, ako základný náter v systéme DUPLEX alebo ako obnovovací náterový systém pre hot-dip galvanizáciu alebo metalizáciu. Možno ho aplikovať štetcom, valčekom alebo striekaním na čistý a drsný podklad v celej rade atmosférických podmienok. ZINGA je tiež k dispozícií ako aerosól a je predávaná ako Zingaspray.

Pozrite si kde na Slovensku a vo svete je použitá ZINGA!

AKTÍVNA GALVANICKÁ OCHRANA

Zinok v produkte ZINGA (anóda) pôsobí ako tzv. obetovaná anóda a poskytuje lepšiu ochranu ocele ako žiarové pozinkovanie. Na základe vplyvu, tok elektrónov vyplývajúci z odlišných potenciálov medzi zinkom a oceľou zabráni tvorbe korózie na oceli.

PASÍVNA OCHRANNÁ BARIÉRA

Keď ZINGA oxiduje, tak na povrchu sa pomaly vytvára vrstva solí zinku, ktorá zacelí povlak a zvyšuje tunelový efekt náteru. Okrem toho pomocná ochranná bariéra, ktorá sa nachádza v produkte ZINGA ako spojivo, znižuje vyčerpanie zinku a poskytuje dlhotrvajúcu aktívnu ochranu.

NEZÁVISLÝ SYSTÉM

ZINGA poskytuje porovnateľnú ochranu ako konvenčné zinkovanie bez nutnosti použitia vrchných náterov. Hoci je ZINGA k dispozícii len v sivej farbe ( prírodná farba zinku), významnou výhodou tejto formy aplikácie je, že vrstva náteru ZINGA môže byť v budúcnosti pretretá s minimálnou úpravou a bez narušenia integrity povlaku. ZINGA ako taká je často používaná pretože jej štruktúra je pripravená na použitie a zároveň príliš veľká na roztavenie v zinkových kúpeľoch. Pre dosiahnutie optimálnej ochrany by mala byť ZINGA použitá v dvoch vrstvách 60 alebo 90 µm DFT každá.

AKO ZÁKLADNÝ NÁTER S POUŽITÍM VHODNÝCH VRCHNÝCH NÁTEROV

Nie každý má rád sivú farbu s prídavkom ochrany kompatibilného vrchného náteru, ktorý ponúka výrazne vyššiu životnosť. ZINGA nemusí začať aktívne pracovať pokiaľ nebude porušený vrchný náter a nedôjde ku korózii, tečeniu alebo hrdzaveniu. V systémoch duplex ( aktívny + pasívny ), by mala byť ZINGA aplikovaná v jednej vrstve 60-80 µm DFT.

AKO ZÁKLADNÝ NÁTER

ZINGA môže byť použitá ako základný náter v hrúbke 30-40 µm. Veľkou výhodou u oceľových konštrukcií je to, že nevyžadujú prestriekanie pred vrchným náterom, ak je ako základný náter použitý produkt ZINGA. Oceľová konštrukcia ale môže byť ešte pretretá produktom ZINGA k dosiahnutiu katódovej ochrany alebo akoukoľvek inou farbou bez nutnosti prestriekania! Pozinkované oceľové konštrukcie môžu byť počas montáže zvárané a ohýbané.

OPRAVY OPOTREBOVANÝCH ALEBO ZNIČENÝCH ŽIAROVO ZINKOVANÝCH ČASTÍ

ZINGA je najčastejšie využívaná aplikáciu opráv, pretože vyžaduje najjednoduchšiu prípravu povrchu.

ZINGA mechanizmus poskytuje ochranu podobnú ako konvenčné pozinkovanie. Obidve pracujú úplne rovnako líšia sa len formou zinku. Skôr ako nahradíte pozinkované časti, štruktúry pozinkovaných častí môžu mať jednoduchú ochranu pri použití produktu ZINGA čo spôsobí drsnosť povrchu v starom zinkovaní aj po vhodnej dekontaminácii a odstránení solí.

NA VÝSTUŽE

Široko používaná v krajinách (napr. Irán, India, Saudská Arábia), kde je k dispozícii betón len v nižšej kvalite. Oceľové výstuže sa pred montážou a ponorením do betónu pozinkujú, čo zaisťuje ich výrazne zvýšenú ochranu pred koróziou bez toho, aby sa znížila ich pevnosť. Nedávne testy v troch nezávislých laboratóriách preukázali, že ZINGA má minimálne dvojnásobnú ochranu proti korózii ako pozinkované alebo epoxidované výstuže.

 

Technické informácie

 

Relatívna hustota

2,67 kg/dm3 pri 15°C

Suchý extrakt

80 % hmotnostných, 58 % objemových (ASTM D2697)

Odolnosť voči teplote

od - 40 °C do + 150 °C

Farba

sivá (zinková)

Teoretická výdatnosť

3,62 m2/kg pri 60 µm DFT

Bod vzplanutia

47 °C

Skladovateľnosť

Bez obmedzenia

 

Porovnanie ZINGA systém - žiarové zinkovanie - bežná farba

 

ZINGA

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI

ŽIAROVÉ ZINKOVANIE

FARBA
áno

Aktívna katódová ochrana

áno nie
áno

Jednoduchá aplikácia na mieste

nie  
áno

Obnova zinkovej vrstvy

áno nie
áno Pretierateľnosť nie áno
áno

Aplikácia v extrémnych podmienkach

 

nie/áno*

áno

Neobmedzená skladovateľnosť

  nie
áno

Kontakt s pitnou vodou

áno

nie/áno*

áno

Prispôsobenie sa kovovej konštrukcii

nie nie
áno

Menšie spätné prehorenie zváranej ocele

nie nie
áno

Udržanie formy štruktúry počas aplikácie

nie áno
 

*Vyžaduje špeciálne farby.

Video z testovania produktu ZINGA

Prečo je korózia priemyselný problém?

Každoročne korózia "rozožerie miliardy eur" v priemysle. Spôsobuje narušenie výrobného procesu, ziskovosti a vážne bezpečnostné riziko pre konštrukcie.

Aké riešenie ponúka náterový systém ZINGA?
Zinga predstavuje unikátnu antikoróznu ochranu založenú na kombinácii pasívnej a aktívnej ochrany v ľahko aplikovanom filme systému zinkovania, ktorý nielen dodáva aktívnu katódovú ochranu, ale tiež poskytuje pasívne fyzický štít.

Ako funguje ZINGA?

  • náterom alebo nástrekom vytvorení bariéru zinku - ochrana - proti vplyvu agresívnych látok z ovzdušia
  • reakciou zinku s časticami z ovzdušia sa vytvorí tvrdý bariérový povlak, ktorý spomaľuje ďalšie prenikanie agresívnych látok do väčšej hĺbky materiálu
  • elektrochemickým atribúty blokujú proces oxidácie podkladového kovu - účinný zinkovanie

ZINGA bola vynájdená na Univerzite v Gente v Belgicku v roku 1970. Od tej doby bol systém ZINGA použitý v celej rade projektov po celom svete.

Pozorne si prečítajte TECHNICKÝ LIST. pdf

 

ZINGA

Unikátna antikorózna ochrana založená na kombinácii pasívnej a aktívnej ochrany vľahko aplikovateľnom filme systému zinkovania.
ZINGA bola vynájdená na Univerzite v Gente v Belgicku v roku 1970. Od tej doby bol systém ZINGA použitý v celej rade projektov po celom svete.

Značka ZINGA
Stupeň lesku matný
Balenie 0,25 kg

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Pozor!

Výstražné opatrenia:

H226 Horľavá kvapalina a pary. H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože.

Obsahuje:

uhľovodíky, C9, aromatické

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P103 Pred použitím si prečítajte etiketu. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P331 Nevyvolávajte zvracanie. P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Nebezpečné pre životné prostredie
Dráždivé