ZINGA Zingaceram HS - 2K podkladový náter

Vysokosušinová 2K podkladová náterová hmota, ktorá môže byť použitá na ZINGA náter.
153.00 €
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

ZINGA Zingaceram HS

Zingaceram HS je vysokosušinová dvojzložková podkladová náterová hmota, ktorá môže byť použitá na ZINGA náter. Vzhľadom na vysoký obsah sušiny (HS) vykazuje dobrú kompatibilitu so ZINGA náterom. Zingaceram HS má veľmi dobrú odolnosť proti oderu a vynikajúce vlastnosti na ochranu proti korózii.

Balenie 5 lit. (4 l zložka A + 1 l zložka B)
Balenie 20 lit. (16 l zložka A + 4 l zložka B)

Riedenie: riedidlo EP THINNER HS

 

Pozorne si prečítajte TECHNICKÝ LIST. pdf

 

 

ZINGA

Unikátna antikorózna ochrana založená na kombinácii pasívnej a aktívnej ochrany v ľahko aplikovateľnom filme systému zinkovania. ZINGA bola vynájdená na Univerzite v Gente v Belgicku v roku 1970. Od tej doby bol systém ZINGA použitý v celej rade projektov po celom svete.

Značka ZINGA
Stupeň lesku matný
Balenie 5 l

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Zložka A: náter

Výstražné slová:

Varovanie!

Výstražné opatrenia:

H226 Horľavá kvapalina a pary. H315 Dráždi kožu. H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Obsahuje:

reakčný produkt: bisfenol-A-(epichlorhydrín);epoxidová živica (číselná prie-merná molekulová hmotnosť ≤ 700);oxirán, mono[(C12-14-alkyloxy)metyl] deriváty;Reakčný pro-dukt: bisfenol-fepichlórhydrín; epoxidová živica≤ 700mg.

Bezpečnostné opatrenia:

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. P240 Uzemnite/upevnite nádobu a plniace zariadenie. P241 Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia. P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky.

Piktogramy:

Nebezpečné pre zdravie
Horľavé
Dráždivé

Zložka B: tužidlo

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H226 Horľavá kvapalina a pary. H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H332 Škodlivý pri vdýchnutí. H341 Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie.

Obsahuje:

m-fenylenbis (metylamín), fenol, kyselina karbolová, mono-hydroxybenzén, feny-lalkohol;

Bezpečnostné opatrenia:

P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi. P202 Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. P240 Uzemnite/upevnite nádobu a plniace zariadenie. P241 Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia.

Piktogramy:

Nebezpečné pre zdravie
Korozívne a žieravé
Horľavé
Dráždivé