ZINGA Zingaceram PU - Vysokoodolný 2K finálny náter, RAL 9003, 4 l, pololesklý

Dvojzložková finálna akrylátová polyuretánová farba.
135.50 €
  • Odtieň:
  • Veľkosť balenia:
  • Stupeň lesku:
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

ZINGACERAM PU

Zingaceram PU je dvojzložková akrylátová polyuretánová farba. Zingaceram PU poskytuje povrchovú úpravu vo väčšine RAL odtieňov s vynikajúcou priľnavosťou. Vďaka svojim keramickým časticiam (anorganickým, nekovovým materiálom) poskytuje vysokú chemickú odolnosť a odolnosť voči oderu, čím vytvára mimoriadnu bariéru voči okolitému prostrediu. Zingaceram PU sa odporúča ako finálny farebný vrchný náter v systéme ZINGA.

Balenie 4 lit. (3,5 l zložka A + 0,5 l zložka B)
Balenie 20 lit. (17,5 l zložka A + 2,5 l zložka B)

Farba: svetlosivá RAL 7035 / iné RAL odtiene (pred objednávkou sa informujte o dostupnosti a cene)

Riedenie: riedidlo Zinga PU Thinner

Tužidlo je súčasťou balenia.


Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Od 24. augusta 2023 sa pred priemyselným alebo profesionálnym použitím vyžaduje primeraná odborná príprava.

Pozorne si prečítajte TECHNICKÝ LIST. pdf

 

 

ZINGA

Unikátna antikorózna ochrana založená na kombinácii pasívnej a aktívnej ochrany v ľahko aplikovateľnom filme systému zinkovania. ZINGA bola vynájdená na Univerzite v Gente v Belgicku v roku 1970. Od tej doby bol systém ZINGA použitý v celej rade projektov po celom svete.

Značka ZINGA
Stupeň lesku pololesklý
Balenie 4 l

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Zložka A:

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary. H315 Dráždi kožu. H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H332 Škodlivý pri vdýchnutí. H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.

Obsahuje:

homopolymér hexametylén-1,6-diizokyanát; hexametylén-diizokyanát;

Bezpečnostné opatrenia:

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. P240 Uzemnite/upevnite nádobu a plniace zariadenie. P241 Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia. P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky.

Piktogramy:

Nebezpečné pre zdravie
Horľavé

Zložka B:

Výstražné slová:

Varovanie!

Výstražné opatrenia:

H226 Horľavá kvapalina a pary. H315 Dráždi kožu. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. EUH 204 Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Obsahuje:

n-butyl acetát

Bezpečnostné opatrenia:

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. P240 Uzemnite/upevnite nádobu a plniace zariadenie. P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. P241 Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia. P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky, predlaktie a tvár.

Piktogramy:

Horľavé
Dráždivé