RAPTOR 1K Čierny Sprej - Viacúčelový ochranný náter

RAPTOR 1K Čierny Sprej - Jednozložkový viacúčelový ochranný náter, 450 ml
19.00 €
Viac ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

RAPTOR 1K Čierny Sprej

Jednozložkový ochranný náter odolný voči vode, UV žiareniu. Zabraňuje korózií a vyblednutiu následkami slnečného žiarenia. Vďaka svojmu zloženiu vytvára štrukturovaný povrch, ktorý je odolný voči oteru. Tryska sa neupcháva. Produkt je ľahko použiteľný a rýchlo schne.

Vlastnosti a použitie:

 • štrukturovaný povrch
 • trvácny a vodoodolný, zabraňuje korózií
 • UV odolný, zabraňuje vyblednutiu na slnku
 • výborná priľnavosť ku pripravenému kovu, hliníku, skleneným vláknam, plastu, drevu
 • jednoduché použitie
 • ideálny pre domácich majstrov, nadšencov starostlivosti o autá...
 • na vozidlá, prívesy, zábradlia, schody, kovový nábytok a pod.
 • nie je potrebná maska s prívodom vzduchu alebo striekacia kabína
 • produkt je už úspešne uvedený na trhu v USA

RAPTOR 1K auto RAPTOR 1K dodávka RAPTOR 1K dom RAPTOR 1K kemp RAPTOR 1K dielňa RAPTOR 1K jachty, lode RAPTOR 1K záhrada

ODOLNOSŤ: RAPTOR Multi-Use Aerosol je 3-krát tvrdší ako iné štandardné 1K nátery.

VÝDATNOSŤ: cca 1 m² z 1 balenia / 2 vrstvy

SCHNUTIE: Suchý na dotyk pri 20 °C za menej ako 60 min. Prelakovateľný môže byť po 3 - 4 hod.

TRVANLIVOSŤ: Čas použiteľnosti v originálnych nádobách je 5 rokov. Po použití odporúčame trysku vyčistiť, aby sa maximalizovala životnosť aerosólu a jeho opätovné použitie.

APLIKÁCIA

 1. Odstráňte nečistoty, olej, mastnotu, vosk a dobre odmastite.
 2. Prebrúste brúsnym papierom (P80 - P120) a znova očistite, osušte a odmastite.
 3. Na dosiahnutie optimálnych výsledkov (surová oceľ, hliník, pozink) naneste 1 – 2 jemné rovnomerné vrstvy RAPTOR Acid Etch Primer a nechajte 20 minút schnúť pred aplikáciou.
  Plasty by mali byť
  ošetrené RAPTOR Adhesion Promoter.
  UPOZORNENIE: Tento produkt ne
  odporúčame aplikákovať na termoplastické akryláty.
 4. Pred použitím sprej pretrepte najmenej 2 minúty.
 5. Aplikujte v 1 - 2 vrstvách zo vzdialenosti cca 30 cm pri teplote cca 20°C.
 6. Druhú vrstvu nastriekajte po 10 - 15 minútach.

Aplikačné video:

 

 

UPOL-RAPTOR

Značka RAPTOR
Stupeň lesku polomatný
Balenie 450 ml

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H222 Mimoriadne horľavý aerosól. H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože. H229 Nádoba je pod tlakom. Po zahriatí sa môže roztrhnúť.

Obsahuje:

reakčná zmes a-3- (3- (2H-benzotriazol-2-yl) -5-terc-butyl-4-hydroxyfenyl) propionyl-co- hydroxypoly (oxyetylén) a a-3- (3- (2H-benzotriazol-2-yl) -5-terc-butyl-4- hydroxyfenyl) propionyl-co-3- (3- (2H-benzotriazol-2-yl) -5-terc-butyl-4- hydroxyfenyl) propionyloxypoly (oxyetylén); reakčná zmes bis (1,2,2,6,6-pentametyl- 4-piperidyl) sebakát a metyl 1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidylsebakát; metylacetát.

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia. P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P391 Zozbierajte uniknutý produkt. P405 Uchovávajte uzamknuté. P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Nebezpečné pre životné prostredie
Horľavé
Dráždivé