ZINGA PU Thinner - riedidlo

ZINGA PU THINNER - Riedidlo pre ZINGACERAM PU.
Dočasne vypredané
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

ZINGA PU THINNER

Riedidlo pre systém ZINGACERAM PU.

 

ZINGA

Unikátna antikorózna ochrana založená na kombinácii pasívnej a aktívnej ochrany vľahko aplikovateľnom filme systému zinkovania.
ZINGA bola vynájdená na Univerzite v Gente v Belgicku v roku 1970. Od tej doby bol systém ZINGA použitý v celej rade projektov po celom svete.

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Pozor!

Výstražné opatrenia:

H226 Horľavá kvapalina a pary. H315 Dráždi kožu. H332 Škodlivý pri vdýchnutí. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Obsahuje:

xylén, n-butyl acetát, etylbenzén

Bezpečnostné opatrenia:

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. P240 Uzemnite/upevnite nádobu a plniace zariadenie. P241 Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia. P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky, predlaktie a tvár.

Piktogramy:

Horľavé
Dráždivé